Home  >  Faculty  >  Browse Faculty

Faculty

Browse Faculty

Browse Faculty

 

Institute of Signal and Image Processing

Researchers

Liu Zhiwen     ♦Li Huiqi

Associate Researchers

♦He Bingsong     ♦Shi Yonggang     ♦Xu Yougen     ♦Zhong Manli

Research Assistants and Below

Fan Zheyi     ♦Lin Yanfei     ♦Wang Qun     ♦Zhou Zhiguo

  

Institute of Communication Technology

An Jianping's team

Researchers

An Jianping     ♦Bu Xiangyuan     ♦Gao Fei     ♦Li Xiangming     ♦Mei Bowen    

Wang Aihua

Associate Researchers

Sun Lei     ♦Shen Ying     ♦Yang Kai     ♦Yang Jie     ♦Wang Shuai    

Zhou Ronghua

Research Assistants and Below

Fan Rongfei     ♦Han Hangcheng     ♦Liu Celun     ♦Liu Heng     ♦Lu Jihua   

Nie Qing     ♦Ma Yongfeng     ♦Wu Hao     ♦Xue Yanming     ♦Yan Xuemei    

Zhang Yu

 

Kuang Jingming's team

Researchers

♦Kuang Jingming     ♦Fei Zesong     ♦Liu Jiakang     ♦Wang Hua

Associate Researchers

♦He Zunwen     ♦Wang Jing     ♦Wu Nan     ♦Xing Chengwen     ♦Xie Xiang    

♦Zhang Yan     ♦Zhao Shenghui

Research Assistants and Below

♦Yang Dewei     ♦Zhang Wancheng

 

Institute of Microwave Technology

Lv Xin's team

Researchers

♦Lv Xin

Associate Researchers

♦Ge Yafen     ♦Hu Weidong     ♦Li Bin     ♦Liu Yong     ♦Ni Hongbin

♦Si Liming     ♦Yu Weihua

Research Assistants and Below

Deng Changjiang     ♦Wu Yuming     ♦Xu Zhan

 

Sheng Xinqing's team

Researchers

♦Sheng Xinqing

Associate Researchers

♦Guo Kunyi     ♦Pan Xiaomin     ♦Song Wei

Research Assistants and Below

♦Yang Minglin

 

Sun Houjun's team

Researchers

♦Sun Houjun     ♦Xu Xiaowen     ♦Zhang Chuanfang     ♦Li Zhang

Associate Researchers

♦He Mang     ♦Li Shiyong     ♦Yang Xi

Research Assistants and Below

♦Zhao Guoqiang     ♦Fang Lili     ♦Hu Bing     ♦Li Houmin     ♦Lin Feng

 

Wang Xuetian's team

Researchers

♦Wang Xuetian

Associate Researchers

♦Xue Zhenghui     ♦Li Weiming     ♦Ren Wu

Research Assistants and Below

♦Gao Hongming

 

Zhou Jianming's team

Associate Researchers

♦Zhou Jianming     ♦Guo Dechun     ♦Kong Dezhao

Research Assistants and Below

♦Chen Ning

 

Institute of Microelectronics Technology

Researchers

Zhong Shun'an     ♦Zhao Xianli

Associate Researchers

♦Chen Qianwen     ♦Chen Zhiming     ♦Dang Hua     ♦Ding Yingtao

Qu Xiujie     ♦Tian Liyu

Research Assistants and Below

Chen Yueyang     ♦Gao Wei     ♦Gui Xiaoyan     ♦Ren Shiwei     ♦Wu Haixia

♦Wang Xinghua     ♦Zhang Lei

 

Institute of Dedicated Processor

Researchers

♦Liu Dake

Associate Researchers

♦Zhang Yanjun

Research Assistants and Below

♦Dong Meiying     ♦Zhou Wenbiao     ♦Zhou Bo

 

Institute of Radar Technology

Wu Siliang's team

Researchers

♦Wu Siliang     ♦Cui Wei

Associate Researchers

Ma Shufen     ♦Wang Yongqing     ♦Hou Shujuan     ♦Li Hai     ♦Wang Ju

Wei Guohua     ♦Zheng Zhe

Research Assistants and Below

Chen Gang     ♦Liu Jingyuan     ♦Hou Jiangang     ♦Li Jiaqi     ♦Wang Xu

Zhang Qin

 

Long Teng's team

Researchers

♦Mao Erke     ♦Long Teng     ♦Chen He     ♦Xu Jia     ♦Zhao Baojun

♦Zeng Tao

Associate Researchers

♦Chen Liang     ♦Deng Chenwei     ♦Ding Zegang     ♦He Cheng

♦Hu Shanqing     ♦Liu Feng     ♦Li Yang     ♦Yang Xiaopeng     ♦Zeng Dazhi

Research Assistants and Below

♦Chen Xinliang     ♦Gao Lining     ♦Jin Hua     ♦Li Feng     ♦Liu Feifeng

♦Liu Haibo     ♦Li Jian     ♦Liu Quanhua     ♦Liu Wei     ♦Ren Lixiang

♦Song Yuanyuan     ♦Tang Linbo     ♦Tian Weiming     ♦Wang Hongyu

♦Xie Yizhang     ♦Yao Di     ♦Yan Yusong     ♦Zhang Lei

 

Institute of Radar and Countermeasure Technology

Researchers

Gao Meiguo

Associate Researchers

♦Fu Tuo     ♦Liu Guoman     ♦Li Yunjie

Research Assistants and Below

Chen Defeng     ♦Jiang Haiqing     ♦Li Yan     ♦Wang Junling     ♦Xu Chengfa

Yang Jing     ♦Zhang Xiongkui

 

Institute of Information Security and Countermeasures

Researchers

♦Luo Senlin

Associate Researchers

♦Gao Ping     ♦Pan Limin     ♦Zhang Ji

Research Assistants and Below

♦Ma Jun     ♦Su Jingxia     ♦Shi Xiumin     ♦Wang Yaowei

 

Institute of Fractional Domain Signal and System

Researchers

♦Tao Ran

Associate Researchers

♦Hu Jin     ♦Jia Lijuan     ♦Shan Tao     ♦Zhang Feng     ♦Zhao Juan

Research Assistants and Below

♦Bai Xia     ♦Feng Yuan     ♦Huan Hao     ♦Lu Mingfeng     ♦Shi Yan

♦Zhao Xinghao

 

Electrical and Electronic Teaching Experimental Center

Researchers

♦Han Li     ♦Zhang Yanmei

Associate Researchers

♦Du Huiqian     ♦Ding Zhijie     ♦Fu Xiongjun     ♦Gao Xuanyi     ♦Gao Zhifeng

♦Liang Miao     ♦Li Yanmin     ♦Ma Youming     ♦Tian Dong     ♦Wang Wenhua

♦Wen Zhaofang     ♦Zhao Hongtu

Research Assistants and Below

♦Du Juan     ♦Deng Xiaoying     ♦Fang Yun     ♦Li Dong     ♦Li Dongwei

♦Liang Hong     ♦Ma Zhifeng     ♦Nan Fang     ♦Nie Zhenggang

♦Qi Chundong     ♦Wu Qiongzhi     ♦Wang Yong     ♦Wu Yingying

♦Xie Min     ♦Xu Wenlong     ♦Ye Qin     ♦Zhang Feng     ♦Zhang Yongqiang

 

 

Release date:2017-03-29